top of page
Gañadora do primeiro  premio do Xuventude Crea 2021 da Xunta de Galicia

Ganadora del primer premio del Xuventude Crea 2021 de la Xunta de Galicia

Winner of the first prize of Xuventude Crea 2021 of Xunta de Galicia

 
(GL)
(ES)
(EN)

AGRO 5G é un espectáculo de creación colectiva no que a través do movemento e o son  viaxamos a un espazo onde conflúen dúas dimensións temporais:

o pasado e o presente. 

A mocidade galega precisa retornar e conectar coas súas orixes, e así comprender cara  onde se dirixen neste presente tan tecnolóxico e globalizado. A equipa está integrada  por persoas da Xeración Z. Somos unha mocidade que recorda a súa infancia máis analóxica e que agora se ve  inmersa nunha realidade dixital na que se sinte cómoda, pero incompleta.

As nosas  raíces proveñen do rural galego, polo que tras investigar a historia das nosas familias,  sacamos en claro que as inquedanzas, desexos e anhelos do pasado non están tan lonxe  do noso presente.

AGRO 5G es un espectáculo de creación colectiva en el que a través del movimiento y lo son  viajamos a un espacio donde confluyen dos dimensiones temporales: el pasado y el presente.

La juventud gallega precisa retornar y conectar con sus orígenes, y así comprender a  donde se dirigen en este presente tan tecnológico y globalizado. La equipa está integrada  por personas de la Generación  Z. Somos una juventud que recuerda su infancia más analógica y que ahora se ve  inmersa en una realidad digital en la que se siente cómoda, pero incompleta.

 

Nuestras  raíces provienen del rural gallego, por

lo que tras investigar la historia de nuestras familias,  sacamos en descampado que las inquietudes,

deseos y anhelos del pasado no están tan lejos  de

nuestro presente.

AGRO 5G is a show of collective creation in which through movement and sound we travel to a space where two temporal dimensions converge: the past and the present.

 

Galician youth need to return and connect with their origins, and thus understand where they are going in this technological and globalized present. The team is made up of people from the Z Generation. We are young people who remember their more analogical childhood and are now immersed in a digital reality in which they feel comfortable, but incomplete.

 

Our roots come from rural Galicia, so after researching the history of our families' history, we found out that the concerns, desires and longings of the past are not the same as those of the past, but they are not the same as those of the past, desires and wishes of the past are not so far from our present our present.

 

contacto2.jpg
28º.jpg
23-10-2021 Mevadeus-19.jpg

Elenco

Bal Castro   Inés Santos   Brais Pombo   Mara Neira

Dirección e dramaturxia: Mevadeus 

Espazo escénico: Maria Torres e Carmen Casal

Iluminación: Maria Torres e Carmen Casal

Vestuario: Mevadeus

Espazo sonoro: Mevadeus

Produción: Mevadeus

foto mevadeus.jpg
bottom of page