top of page
(GL)
(ES)
(EN)

Mevadeus nace pola necesidade de catro profesionais da interpretación que tras formarse na  Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESADg), deciden continuar investigando as artes do corpo, do teatro físico e o mundo da  performance. 

Coa súa segunda obra Outrora Nós gaña o terceiro premio ao espectáculo mellor valorado polo público na categoría de público adulto no ano 2022 na programación de VigoCultura. Coa súa primeira obra  Agro 5 G gañou o primeiro premio da modalidade de teatro do  Xuventude Crea 2021.

A compañía busca en profundidade a natureza humana mediante a experimentación dos corpos

e o espazo sonoro, utilizando instrumentos propios do folclore galego, a voz e gravacións documentais.  Mevadeus avoga

por tratar temáticas nas que se vexa reflectida a realidade e preocupación da súa xeración.

A xeración  Z, unha mocidade moitas veces silenciada e que con todo está fortemente implicada na loita social de todos os colectivos que sofren violencia na nosa realidade. Creando un teatro que busca o íntimo, que conecta a todas as persoas a través dun discurso propio, honesto e reivindicativo.

Mevadeus está formado por  Bal Castro, Inés Santos, Brais Pombo e Mara Neira. Para esta última peza conta coa dirección de Alba Villar e a escenografía de María Torres e Carmen Casal.

Mevadeus  nace por la necesidad de cuatro profesionales de la interpretación que tras formarse en la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESADg), deciden continuar investigando las artes del cuerpo, del teatro físico y el mundo de la performance. 

Con su segunda obra Outrora Nós gana el  tercer premio al espectáculo mejor valorado por el público en la categoría público adulto en el año 2022 en la programación de VigoCultura. Con su primera obra Agro 5G ganan el primer premio de la modalidad de teatro del Xuventude Crea 2021.

La compañía busca en profundidad la naturaleza humana mediante la experimentación de los cuerpos y el espacio sonoro, utilizando instrumentos propios del folclore gallego, la voz y grabaciones documentales. Mevadeus aboga por tratar temáticas en las que se vea reflejada la realidad y preocupación de su generación.

 

La generación Z, una juventud muchas veces silenciada y que sin embargo está fuertemente implicada en la lucha social de todos los colectivos que sufren violencia en nuestra realidad. Creando un teatro que busca lo íntimo, que conecta a todas las personas a través de un discurso propio, honesto y reivindicativo.

Mevadeus está formado por Bal Castro, Inés Santos, Brais Pombo y Mara Neira. Para esta última pieza cuenta con la dirección de Alba Villar y la escenografía de María Torres y Carmen Casal.

Mevadeus was born out of the need of four acting professionals who, after training at the Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESADg), decided to continue investigating the arts of the body, physical theater and the world of performance. 
With his second play Outrora Nós wins the third prize for the show best rated by  the public in the adult public category  in the year 2022 in the VigoCultura programme. their first play Agro 5G they won the first prize in the theater category of Xuventude Crea 2021.

The company searches in depth the human nature through the experimentation of bodies and sound space, using instruments from Galician folklore, voice and documentary recordings. Mevadeus advocates dealing with themes that reflect the reality and concerns of their generation.


Generation Z, a youth often silenced and yet strongly involved in the social struggle of all groups that suffer violence in our reality. Creating a theater that seeks the intimate, that connects all people through its own discourse, honest and vindictive.


Mevadeus is formed by Bal Castro, Inés Santos, Brais Pombo and Mara Neira. For this last piece they are directed by Alba Villar and scenography by María Torres and Carmen Casal.

M WHITE.png
bottom of page